Breadcrumbs Image

Výchovný poradca

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa...

Výchovný poradca školy: Mgr. Ingrid Luptáková

Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:

  • CŠPPaP pri ŠZŠ vo Zvolene, Sokolská 109, 963 01 Zvolen, tel: 045/545938
  • CŠPPaP pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Detva, tel: 045/5454944
  • Logopedická poradňa, Mgr. Daniela Lendvorská, Krupina, tel: 045/5512126

Postavenie výchovného poradcu:

Výchovný poradca je jedným z článkov systému výchovného poradenstva. Je pedagogickým zamestnancom školy. Do funkcie ho menuje riaditeľ, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa.

Náplň práce výchovného poradcu:

  • V spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadáva žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby a starostlivosť.
  • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných odborných učilištiach a praktických školách a pri voľbe povolania.
  • Osobitnú pozornosť venuje žiakom sociálne znevýhodneným.
  • Zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov.
  • Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium a do povolania.
  • Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, ako aj so školskou psychologickou. poradňou a inými nadväznými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.
  • Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov.

Zo života našej školy

 Pomoc hasičov pri pandémii

Pomoc hasičov pri pandémii

Moje ľudské práva

Moje ľudské práva

Rúcanie májov

Rúcanie májov

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty