Breadcrumbs Image

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach ŠZŠ Krupina upravuje Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti č. 99/2019 (pdf). Uvedené nariadenie upravuje vnútorný systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti a v zmysle čl. 1 ods. 1  sa vzťahuje  aj na školy a školské zariadenia zriadené okresným úradom v sídle kraja.

Zodpovednou osobou  v zmysle čl. 2 písm. b) tohto nariadenia je Úrad inšpekčnej služby.

Postup podávania oznámenia upravuje čl. 3 ods. 3 až 6 tohto nariadenia:

  • Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou formou.
  • Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe na adresu Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť text „URČENÉ  PRE  INŠPEKCIU  –  NEOTVÁRAŤ“.
  • Oznámenie podané elektronickou formou sa zasiela na emailovú adresu zodpovednej osoby podnetyzamestnancov@minv.sk.
  • Oznámenie, ktoré bolo doručené inému útvaru alebo inej osobe ako zodpovednej osobe, príslušný subjekt bezodkladne postúpi zodpovednej osobe.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti 255 kB [pdf]

Zo života našej školy

 Pomoc hasičov pri pandémii

Pomoc hasičov pri pandémii

Moje ľudské práva

Moje ľudské práva

Rúcanie májov

Rúcanie májov

Svetový deň včiel

Svetový deň včiel

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty

plagat projekty
plagat projekty