Breadcrumbs Image

OZ ŠKRUPINKA

Občianske združenie vzniklo s cieľom „plniť želania“ teda pomáhať deťom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, z minoritnej rómskej populácie a sociálne slabým a odkázaným, pomáha im začleniť sa do spoločnosti pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

OZ ŠKRUPINKA bolo založené učiteľmi školy a rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú.

Občianske združenie ŠKRUPINKA bolo registrované ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR  dna 22.02.2007 pod č. VVS/1-900/90-29634.

Sídlo združenia:

Špeciálna základná škola
Partizánska 26, 963 01 Krupina

IČO: 42011817
Č. účtu: SK44 0200 0000 0022 7771 7556

Ľudia s mentálnym postihnutím - žiaci špeciálnych základných škôl patria k skupine občanov, ktorí vzhľadom na svoje postihnutie potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností. Majú ťažkosti s komunikáciou, rozhodovaním sa, riešením problémov, zvládaním konfliktov, asertívnym správaním, prijatím sociálnych rolí, preto je potrebné trénovať ich komunikačné a sociálne zručnosti.

Cieľ občianskeho združenia:

  1. zlepšovať komplexnú a sociálnu starostlivosť deťom s mentálnym postihnutím a s pridruženými postihnutiami. Eliminovať bariéry a zlepšovať snahu integrácie detí s postihnutím do spoločnosti. Pomáhať postihnutým deťom a ich rodinám viesť plnohodnotný život. Podporovať marginalizované skupiny, veľkú pozornosť venovať marginalizovaným rómskym skupinám.
  2. Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov. Podporovať vzdelanosť, tvorivosť a športovú aktivitu v oblasti výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí.
  3. Starostlivosť o deti z hľadiska vhodného trávenia voľného času, rozvíjať u detí schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach (vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a podobne).

Predmetom činnosti občianskeho združenia "ŠKRUPINKA" je predovšetkým výchovno-vzdelávacia činnosť, kde neoddeliteľnou súčasťou je podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu na ŠZŠ v Krupine, podpora zvyšovania úrovne výchovných programov u detí s mentálnym a s kombinovaným postihnutím, zabezpečenie krúžkovej činnosti, organizovanie terapeutických a výchovno-vzdelávacích pobytov, skvalitňovanie životného a pracovného prostredia v interiéri a exteriéri školy. Ďalšou dôležitou činnosťou občianskeho združenia "ŠKRUPINKA" je činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu, kde zabezpečujeme podmienky pre účasť žiakov na telovýchovných a športových súťažiach. Našou činnosťou do budúcna je snaha získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických osôb, právnických osôb (z darov a grantov, členských príspevkov, odvodom percenta z dane) a svoje plány realizovať aj vďaka dobrovoľníckej práci za účelom podpory predmetu činnosti združenia, vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne, sociálne a iné podmienky na činnosť združenia ako celku i jeho členov.

Finančné prostriedky z občianskeho združenia budú použité:

  • na podporu detí v rôznych oblastiach vzdelanosti a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít
  • na materiálne, finančné, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb všetkých vekových skupín žiakov ŠZŠ a ich členov

Privítame akúkoľvek pomoc našich priaznivcov a sponzorov, podporením OZ ŠKRUPINKA podporíte ťažko zdravotne postihnuté deti, možnosti ich kvalitnejšej výchovy a vzdelávania.

Zo života našej školy

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Cukrárska výroba

Cukrárska výroba

 Valentín

Valentín

Karneval

Karneval

Ukáž spravodajstvo...


Realizované projekty


plagat projekty eyof 2022 plagat projektu site na mieru
plagat projekty
plagat projekty