Breadcrumbs Image

Naša škola

V škole sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Pre žiakov každoročne otvárame triedy:

A variantu – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

B variantu – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia

C variantu – žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

Poskytujeme vzdelávanie žiakov  s viacnásobným postihnutím podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Zabezpečujeme  výchovu a vzdelávanie žiakov s poruchami autistického spektra. So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD. 

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Smerovať hodnoty školy na slobodu, dôveru v rast žiakov, učiť sa na chybách, uznávanie odlišností, uznávať, že každý žiak je iný. 


Škola žiakom ponúka:

• príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, outdoorovú učebňu - "záhrada, ktorá učí"

• pre žiakov s viacnásobným postihnutím (s obmedzenou hybnosťou) je k dispozícii stoličkový výťah pri vstupe do budovy školy

• technické vybavenie – všetky učebne s interaktívnou tabuľou, široké spektrum edukačných SW

• logopedickú učebňu (6 NB), široké spektrum edukačných SW pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

• remeselnícku dielňu: 1 hrnčiarsky kruh, 1 tkáčsky stav

• terapeutickú miestnosť Snoezelen

• krajčírsku dielnu

• školskú kuchynku, telocvičňu

• 1 oddelenie Školského klub detí v čase od 7.00 – 7.30, 11.30 - 16.00

• účasť na rôznych športových, výtvarných, speváckych  a iných súťažiach v rámci okresu, regiónu i v rámci SR

• v popoludňajších hodinách majú žiaci na výber záujmový krúžok: tanečný

Priložené fotografie