Breadcrumbs Image

Prevencia šikanovania

Dňa 10.03.2020 sa na našej škole pod vedením výchovnej poradkyne uskutočnil prevenčný program na tému „Šikanovanie“. Oboznámili sme sa so samotným pojmom, čo to šikana vlastne je, aké má podoby a formy. Žiaci boli aj oboznámení s vyvodením dôsledkov za prejavy šikany, jednak podľa školského poriadku, ale vyzdvihnuté bolo aj upozornenie, že sa jedná o trestný čin. Okrem teoretickej prednášky si žiaci aj formou hier vyskúšali ako sa šikanovaný žiak cíti. Nad otázkou, či sa šikanovanie vyskytuje aj na našej škole sme sa zamýšľali v závere programu pomocou dotazníka.   

Priložené fotografie