Breadcrumbs Image

Ingrid Luptáková

Vyštudovala som FF UK v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Krátko som pôsobila v Múzeu A. Sládkoviča v Krupine. Odtiaľ som prešla do sféry špeciálneho školstva v Detskej liečebni v kúpeľoch Sliač. Svoje vzdelanie som si doplnila o oblasť špeciálnej pedagogiky pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. 

Osud ma opäť vrátil do Krupiny – do malej školy s veľkým srdcom, v ktorej pôsobím od roku 2007. Ako somatopéd som absolvovala kurz Bazálnej stimulácie I. a II., vzdelávací kurz Senzorickej integrácie v pedagogike a špeciálnej pedagogike, školenie Zmyslové vnímanie a žiak s PAS. 

Ako výchovná poradkyňa som absolvovala vzdelávací program Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. Vyskúšala som si moderné zážitkové metódy a získala som praktické nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Som súčasťou skvelého tímu ľudí. Milujeme svoju prácu a rodina je pre nás prvoradá.